Modele projektesh kurrikulare

E-mail: cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer JavaScript pour l`afficher. 5. në Raste sporadike Drejtues shkollash kanë paqartësi në lidhje me plotësimin e nevojave të nxënësve maturantë për orë shtesë në gjuhën e huaj bërthamë duc e marrë një orë nga ZL ose ZD. 4. në shkolla të vecanta ku cilësia e moduleve lëndore të hartuara nga shkolla ka qenë e ulët, ekipi kurrikular ka udhëzuar që module të Tilla të zëvendësohen me module të gatshme nga IZHA në përputhje Edhe me udhëzimin Nr. 23, DT. 08.08.2014. 2. në CDO Projekt nevojitet përshkrimi i produktit dhe pritshmëria ndaj projektit e CILA NUK është pasqyruar në DISA Raste 3. Në DISA nga projektet e vlerësuara mungon përcaktimi i saktë i grupeve të synuara që do të përfshihen në Projekt, përfituesit, dhe Buxheti i kërkuar nëse është menduar për të.

4. në 90% të rasteve drejmarit e shkollave NUK cilësojnë në parentaleà kurrikular titujt e projekteve dhe moduleve që kanë zgjedhur të aplikojnë për këtë vit shkollor. 1. në përgjithësi drejmarit e shkollave janě treguar korrekt në afatin e dorëzimit të planeve vjetore kurrikulare si Edhe në komunikimin me SKC për sqarimin paraprak të paqartësive Lidhur me lëndët e përzgjedhura ose numrin e krediteve bërthamë, ZD dhe zl që duhet të plotësojë CDO nxënës për vitin shkollor 2014-2015, por në Raste të caktuara Kur ka munguar KY interesim është vështirësuar Puna për riplanifikimin e pneu. II. modulet dhe projektet kurrikulare të hartuara nga shkollat për këtë vit shkollor janě marrë në shqyrtim 6 Projekte kurrikulare lëndore dhe ndërlëndore nga komisionet e vlerësimit për CDO lende të ngritura në Dar. Sigurisht që përveç Punës së studiuar të mësuesve në bashkëpunim me nxënësit për përzgjedhjen e temave, të lëndëve dhe veprimtarive të nevojshme për realizimin me Sukses të projekteve shkollore, ka patur nevojë Edhe për rishikim të rubrikave të caktuara. Konkretisht: në përputhje me udhëzimin Nr.

23, datë 08.08.2013 “për vitin shkollor 2014-2015 në Sistemin Arsimor Parauniversitar” Deri në datë 20 Shtator (me tolerancë për arsye të problemeve të kuadrit dhe numrit të nxënësve) drejtoritë e shkollave duhej të Kishin dorëzuar pranë SKC-së Planet kurrikulare, kërkesat për lëndët shtesë në Z. D dhe modulet e projektet kurrikulare që duhet të marrin miratimin për t`u zhvilluar këtë vit shkollor. 2. në rastet Kur NUK kanë patur parasysh udhëzuesin kurrikular IZHA 2010 si Edhe udhëzimin e fillimvitit 2014-2015 për mënyrën e SIGURIMIT të krediteve shtesë që Mund të marrë nxënësi me miratim nga DAR, i kanë planifikuar ATO Apriori dhe në DISA Raste në Funksion të plotësimit të normës mësimore të mësuesit. LËNDA: LETËR INFORMUESE MBI VLERËSIMIN E CILËSISË SË PLANEVE KURRIKULARE, PROJEKTEVE KURRIKULARE DHE MODULEVE NË NIVEL SHKOLLE 1. Në DISA nga projektet e vlerësuara NUK ndiqet me përpikmëri Struktura e hartimit të projektit. Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë gjatë periudhës 5 Shtator-15 tetor ka verifikuar planifikimin kurrikular të 26 gjimnazeve publike dhe jopublike në përputhje me bazën ligjore (DN 2013, Udhëzuesi i Kurrikulës 2010 dhe Udhëzimi Nr. 23, datë 08.08.2014 për vitin shkollor 2014-2015, projektet dhe modulet e hartuara nga shkollat Duke evidentuar cilësinë e përmbajtjes dhe efektivitetin e pritshëm për vitin në vazhdim 3.

コメントは受け付けていません。